Psytherapeut

Privacy

Psytherapeut heeft conform de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een aantal voorwaarden en reglementen opgesteld. Hierin kunt u onder andere lezen welke informatie wordt verwerkt en hoe er met persoonsgegevens en privacy wordt omgegaan.

Privacy reglement Psytherapeut

Algemene voorwaarden Psytherapeut

Privacyreglement website Psytherapeut

Registraties

Kamer van koophandel registratienummer 56591268.

Privacyreglement Psytherapeut

Postadres: Hambakenwetering 8B, 5231 DC, ‘s-Hertogenbosch

www.psytherapeut.nl

contact@psytherapeut.nl

+31 6 50 22 18 40

Waarom een privacyreglement?

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Behalve de AVG, is de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) van toepassing op de werkzaamheden binnen Psytherapeut. Het waarborgen van de privacy van cliënten is uiterst belangrijk. In dit privacyreglement leest u welke informatie Psytherapeut verzamelt en hoe deze informatie gebruik wordt.

Dossier

Om u goed te kunnen begeleiden is het noodzakelijk dat ik, als uw begeleidende therapeut, een dossier aanleg. Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over eventueel uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de begeleiding noodzakelijk zijn en die Psytherapeut, na uw expliciete schriftelijke toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

Psytherapeut spant zich in uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

• Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.

• Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

  • Uw therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
  • Uw therapeut heeft wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen worden gebruikt:

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete schriftelijke toestemming tenzij dit wettelijk anders is bepaald.

• Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid.

• Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

• Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als Psytherapeut om andere redenen gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal Psytherapeut u eerst informeren en expliciet uw schriftelijke toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntdossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.