Psytherapeut

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden zijn de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

1. Therapeut: Klaas-Jan Klatten.

2. Cliënt: de volwassene die bij Psytherapeut in begeleiding is.

3. Begeleidingsovereenkomst: de begeleidingsovereenkomst tussen Psytherapeut en de cliënt.

Artikel 2: Algemeen

1. Begeleiding bij Psytherapeut zijn geen vervanging van medische behandeling, medicatie en/of andere reguliere hulpverlening.

2. Psytherapeut heeft geen diagnostische bevoegdheid.

Artikel 3: Begeleidingsovereenkomst, geheimhouding en privacy

1. Psytherapeut heeft een geheimhoudingsplicht.

2. Voorafgaand aan het begeleidingstraject wordt de cliënt gevraagd een begeleidingsovereenkomst in te vullen en voor akkoord te ondertekenen. Hierin geeft de cliënt expliciet toestemming voor het vastleggen van persoonsgegevens in de begeleidingsovereenkomst en cliëntdossier.

3. Op deze begeleidingsovereenkomst is de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing. WGBO bevat de regelgeving voor zowel cliënten als therapeuten. In de WGBO zijn onder meer geregeld: recht op informatie; toestemmingsvereiste voor een behandeling; de plicht om een cliëntdossier aan te leggen; recht op inzage door de cliënt in het dossier en geheimhouding van cliëntgegevens.

4. Met het invullen van de begeleidingsovereenkomst geeft cliënt toestemming aan Psytherapeut voor het vastleggen van zijn of haar persoonsgegevens in de begeleidingsovereenkomst en cliëntdossier.

5. Op alle van, en met Psytherapeut gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

6. Voorafgaand, tijdens of na het begeleidingstraject kan het voor een zo effectief mogelijke begeleiding nodig zijn informatie in te winnen of te verstekken aan onder andere huisarts, ARBO arts en collega therapeuten. De cliënt zal dan gevraagd worden een toestemmingsformulier te ondertekenen. Deze toestemming betreft uitsluitend overleg en afstemming, noodzakelijk om over voldoende informatie te beschikken ten behoeve van adequate begeleiding en geldt uitsluitend voor deze klachtenepisode. De verkregen gegevens worden opgeslagen in het cliëntdossier.

7. In het geval van dreigend gevaar voor zowel de cliënt als voor zijn of haar omgeving of bepaalde personen behoudt Psytherapeut zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.

8. Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle begeleidingsovereenkomsten tussen Psytherapeut en de cliënt.

2. De tariefstelling per begeleidingsgesprek wordt in de begeleidingsovereenkomst vastgesteld. De cliënt ontvangt hiervoor maandelijks een factuur (pdf), welke binnen 14 dagen op bankrekening voldaan wordt. De factuur wordt door Inter Actus opgesteld en aangeleverd.

3. De tariefstelling voor contact met bij de cliënt betrokken personen, per telefoon, email of anderszins en het opmaken van overdrachtsverslagen en dossiers, wordt in de begeleidingsovereenkomst vastgesteld. Bij contacten minder dan een uur met bij de cliëntbetrokken personen wordt de tariefstelling excl. BTW omgerekend naar het daadwerkelijk besteedde deel van een uur. De kosten voor het contact bij de cliënt betrokken personen wordt mogelijk niet door de zorgverzekeraar vergoed.

4. Het tarief wordt op 1 januari van ieder jaar aangepast.

5. Bij niet voldoen van de betaling binnen de betalingstermijn kan Psytherapeut de cliënt een betalingsherinnering sturen, voldoet de cliënt binnen 14 dagen niet aan de betalingsherinnering, dan is Psytherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.

6. Bij een betalingsachterstand is Psytherapeut gerechtigd -tenzij de begeleiding zich hiertegen verzet- verdere begeleiding op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 5: Annulering

1. Bij afzegging korter dan 24 uur voor aanvang van de afspraak is Psytherapeut genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.

Artikel 6: Crisisopvang

1. Crisisopvang is binnen Psytherapeut niet mogelijk. Bij een eventuele crisis kan de cliënt of haar/zijn naaste zich wenden tot de huisarts.

Artikel 7: WKKGZ

1. Als de cliënt tijdens de begeleiding, naar zijn/haar oordeel onzorgvuldig of verkeerd is begeleid kan hij/zij een klacht indienen. Het is belangrijk dat de cliënt eerst zelf probeert zijn/haar klacht binnen de praktijk te bespreken en op te losten. Het is ook mogelijk hierbij de vertrouwenspersoon van Het Klachtenportaal Zorg in te schakelen. Als het niet lukt de klacht op te lossen, kan een klacht worden ingediend.

2. De praktijk heeft de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen Zorg) via het Klachtenportaal Zorg geregeld. De cliënt kan voor alle informatie over de procedure van het indienen van een klacht terecht op de website van het Klachtenportaal Zorg (https://klachtenportaalzorg.nl).

Artikel 9: Wijzigingen vindplaats van de voorwaarden

1. De cliënt ontvangt de algemene voorwaarden als bijlage bij de begeleidingsovereenkomst. De cliënt gaat met het ondertekenen van de begeleidingsovereenkomst akkoord met de algemene voorwaarden.

2. De voorwaarden staan weergeven op www.psytherapeut.nl.

Artikel 10: Slotbepaling

Psytherapeut kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen.

 

Opgemaakt te ‘s-Hertogenbosch, september 2023.